THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 20 THỬA ĐẤT XÃ BẮC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

PLHĐDVĐG số: 40.8/2023 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
 2. Tài sản đấu giá:

a. Nhóm tài sản liền thổ 1.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 800891, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01337 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/3/2016. Diện tích: 300 m2, đất ở tại nông thôn: 250 m2, đất vườn: 50 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 800893, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01339 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/3/2016. Diện tích: 360 m2, đất ở tại nông thôn: 250 m2, đất vườn: 110 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 800892, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01338 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/3/2016 (người được ủy quyền ký hợp đồng thế chấp và bàn giao tài sản là ông Nguyễn Văn Tám). Diện tích: 360 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn: 250 m2, đất vườn: 110 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 800894, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01336 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/3/2016 (người được ủy quyền ký hợp đồng thế chấp và bàn giao tài sản là ông Nguyễn Văn Tám). Diện tích: 480 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn: 250 m2, đất vườn: 230 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 2.161.849.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm đồng).

+ Tiền đặt trước: 216.184.950 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu, một trăm tám mươi bốn nghìn, chín trăm năm mươi đồng).

b. Nhóm tài sản liền thổ 2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 326363, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05732 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại nông thôn: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 326365, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05730 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại nông thôn: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 326364, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05731 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại nông thôn: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 1.430.298.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn đồng).

+ Tiền đặt trước: 143.029.800 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu không trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm đồng).

c. Nhóm tài sản liền thổ 3.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750520, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02579 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750521, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02580 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750525, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02584 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750529, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02588 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 3.936.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).

+ Tiền đặt trước: 393.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

d. Nhóm tài sản liền thổ 4.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750524, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02583 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. – Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.200m2, Sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750522 , số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02581 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750527, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02586 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750523, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02582 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750526, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02585 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750519, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02578 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750518, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02577 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750528, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02587 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 9.841.500.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).

+ Tiền đặt trước: 984.150.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

e. Nhóm tài sản khác thổ.

– Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 591000, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05570 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2017, sang tên cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 3.700 m2. Đất ở tại nông thôn: 600 m2, đất vườn: 3.100 m2.

+ Giá khởi điểm: 4.402.431.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm linh hai triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn đồng).

+ Tiền đặt trước: 440.243.100 đồng (Bằng chữ: Bốn bốn mươi triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm đồng).

+ Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 nhóm tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng cho 01 nhóm tài sản).

Mức giá khởi điểm của nhóm tài sản trên chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN hoặc thuế TNCN, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng và các loại lệ phí khác phải nộp.

 1. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (Agribank – Nam HN) – Địa chỉ: Tòa nhà C3, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo, thế chấp khoản vay của khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến ngày 19/10/2023 tại Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Trong giờ hành chính).
 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ tài sản: Ngày 19/10/2023 và ngày 20/10/2023 tại thửa đất và Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Trong giờ hành chính).
 3. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

– Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 23/10/2023 tại Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Trong giờ hành chính);

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/10/2023, ngày 23/10/2023 và trước 17h00 phút ngày 24/10/2023.

Hình thức: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 NH Agribank-CN Nam Hà Nội

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Nhóm tài sản liền thổ 1: 09 giờ 30 phút; Nhóm tài sản liền thổ 2: 10 giờ 30 phút; Nhóm tài sản liền thổ 3:  13 giờ 30 phút; Nhóm tài sản liền thổ 4:  14 giờ 30 phút; Nhóm tài sản khác thổ:  15 giờ 30 phút ngày 25/10/2023 (Công ty thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từng nhóm tài sản) tại tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Trường hợp số lượng người vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

 1. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
 2. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định của pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

Lưu ý: Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 Số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.625.92974.