THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PLHĐDVĐG số: 40.4/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

PLHĐDVĐG số: 40.4/2023

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
 2. Tài sản đấu giá:
 3. Nhóm tài sản liền thổ 1.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CB 800891, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01337 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2016. Diện tích: 300 m2, đất ở tại NT: 250 m2, đất vườn: 50 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CB 800893, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01339 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2016. Diện tích: 360 m2, đất ở tại NT: 250 m2, đất vườn: 110 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CB 800892, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01338 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2016 (người được UQ ký hợp đồng thế chấp và bàn giao tài sản là ông Nguyễn Văn Tám). Diện tích: 360 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng, đất ở tại NT: 250 m2, đất vườn: 110 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CB 800894, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 01336 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2016 (người được UQ ký hợp đồng thế chấp và bàn giao tài sản là ông Nguyễn Văn Tám). Diện tích: 480 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn: 250 m2, đất vườn: 230 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 3.295.000.000 đồng (Bằng chữ:Ba tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước: 329.500.000 đồng (Bằng chữ:Ba trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

 1. Nhóm tài sản liền thổ 2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, TP. Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CK 326363, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05732 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại NT: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CK 326365, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05730 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại NT: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CK 326364, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05731 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2017 cho bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 360 m2, đất ở tại NT: 200 m2, đất vườn: 160 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 2.180.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước: 218.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tám triệu đồng).

 1. Nhóm tài sản liền thổ 3.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750520, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02579 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750521, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02580 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750525, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02584 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 750529, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02588 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).

 1. Nhóm tài sản liền thổ 4.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750524, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02583 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. – Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.200m2, Sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750522 , số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02581 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750527, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02586 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750523, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02582 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750526, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02585 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750519, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02578 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750518, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02577 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CĐ 750528, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 02587 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2016. Diện tích: 1.600 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 1.200 m2, sử dụng chung: 400 m2. Đất ở tại nông thôn: 100 m2, đất vườn: 1.500 m2.

+ Tổng giá khởi điểm: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

 1. Nhóm tài sản khác thổ.

– QSDĐ tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CH 591000, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 05570 do Sở TN và MT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2017, sang tên cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Trương Thị Thanh Tú. Diện tích: 3.700 m2. Đất ở tại nông thôn: 600 m2, đất vườn: 3.100 m2.

+ Giá khởi điểm: 6.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm mười triệu đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước: 671.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mốt triệu đồng chẵn).

     + Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng cho 01 nhóm tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng cho 01 nhóm tài sản).

 1. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (Agribank – Nam HN) – Địa chỉ: Tòa nhà C3, 194 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo, thế chấp khoản vay của khách hàng tại Agribank – Nam HN.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến ngày 10/5/2023 tại Phòng 401 tầng 4 tòa Tim Building, Số 40 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ tài sản: Ngày 11/5/2023 và ngày 12/5/2023 tại thửa đất và Phòng 401 tầng 4 tòa nhà Tim Building, Số 40 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 3. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 15/5/2023 tại Phòng 401 tầng 4 tòa nhà Tim Building, Số 40 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/5/2023, ngày 15/5/2023 và trước 17h00 phút ngày 16/5/2023.
 5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Nhóm tài sản liền thổ 1: 08 giờ 00 phút; Nhóm tài sản liền thổ 2: 10 giờ 00 phút; Nhóm tài sản liền thổ 3:  13 giờ 30 phút; Nhóm tài sản liền thổ 4:  14 giờ 30 phút; Nhóm tài sản khác thổ:  15 giờ 30 phút ngày 17/5/2023 (Công ty thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từng nhóm tài sản) tại Phòng 401 tầng 4 tòa nhà Tim Building, Số 40 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 1. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
 2. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá tài sản 2016 và quy định của pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

       Lưu ý: Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.

Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội

+ Địa chỉ: Phòng 401 tầng 4 tòa nhà Tim Building, Số 40 đường Tăng Thiết Giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.625.92974.